PARTNERËT

KLIENTËT

Ndërmarrje për Prodhim, Projektim, Matje, Shqyrtime dhe Implementim te Projekteve Energjetike.

"ELECTRA" SH.P.K

Fshati Suhodoll

10500 Gracanicë,

Republic of Kosovo

Mobile: +383(0)49 301 050 
Mobile: +383(0)49 301 060