PARTNERëT

KLIENTëT

Aktivitetet e Kompanisë Electra

Prodhim dhe Asemblim

 • Asemblimi i paneleve elektrike 36kV nen licencen e SCHNEIDER ELECTRIC France
 • Asmemblimi i paneleve elektrike 24kV nen licencen e ABB Itali
 • Asemblimi i Trafostacioneve 10(20)/0.4kV
 • Asemblimi i paneleve komanduese per nenstacione 20kV, 35kV & 110kV
 • Asemblimi i paneleve komanduese per ndriqime publike,
 • Asemblimi i paneleve per objekte prodhuese, afariste dhe rezidenciale

Projektim dhe Konsulenc

 • Projektimi i nestacioneve elektrike 10kV, 35kV & 110kV,
 • Projektimi i Linjave te transmisionit 110kV & 220kV,
 • Projektimi i largperquesve 0.4kV, 20kV & 35kV,
 • Projektimi i Linjave kabllovike 0.4kV, 20kV & 35kV,
 • Projektimi i instalimeve te mbrendshme dhe te jashtme per objkete afariste dhe residenciale
 • Projektimi i ndriqimeve publike

Matje dhe Shqyrtime Elektrike

 • Testimet e Transformatorve te fuqise dhe distributiv
 • Testimet e Transformatorve te Rrymes dhe Tensionit 
 • Testimet e Nenstacioneve 
 • Testimet e Mbrojtjeve Rele
 • Testimet e Tensionit te Larte AC 80kV dhe DC 110kV 
 • Testimi i rezistences se kontakteve 100A- 1mOhm
 • Injektimi i rrymave primare deri 5000A
 • Testimi i Rezistences se Izolimit
 • Matje e Rezistences se Tokezimit 
 • Identifikimi dhe markimi i kabllove elektrike nentoksore

Largeperques dhe Linja Kabllovike

 • Nderimi i Largeperquesve 0.4kV, 20Kv, 35kV, 110kV & 220kV,
 • Ndertimi i linjave kabllovike 0.4kV, 20kV & 35kV.

Trafostactione

 • Ndertimi i Nenstacioneve 35kV & 110kV,
 • Ndertimi i trafostacioneve distributive 10(20)/0.4kV

Ndriqime Publike

 • Ndertimi i ndriqimeve per autostrada
 • Ndertimi i ndriqimeve per rruge regjionale
 • Ndertimi i ndriqimeve per rruge Brenda qytetit
 • Ndertimi i ndriqimeve per parqe
 • Ndertimi i ndriqimeve per objekte te hapura sportive dhe rekreacionit

Shitje

 • Distributor nga Schneider Electric,
 • Distributor Ekskluziv nga Megger,
 • Distributor Ekskluziv nga SIGMA Elektrik,
 • Materiale per instalime elektrike,
 • Paisje elektrike te niveleve 0.4kV, 20kV dhe 35kV,
 • Paisje elektrike per ndriqim te mbrendshmem dhe te jashtem.