Electra në listën e veprimtarive të saj ka futurë edhe sektorin e prodhimit dhe asemblimit te paneleve elektrike te tensionit 0.4kV, 24kV dhe 36kV. 
Për keto produkte kom
pania jonë mbulon keto territore: Kosovë, Shqipëri, Maqedonia

 

Veriore, Mal të Zi, Sërrbi dhe Bosnie Hercegovinë.

Të gjitha produktet e prodhuara para paketimit dhe transportit i nënshtrohen testimeve të nevojshme në laboratorine e kompanise ku të gjitha paisjet e testimit janë nga brendi i njohur Megger.

 

justify;">24kV nën licencen e brendit botror ABB,
36kV nën licencen e brendit botror Schneider Electric,
0.4kV nën licencen e brensit Schneider Electric si dhe SIGMA ELEKTRIK.
ELECTRA // KATALOGëT

  • Çertifikata UniSec 24kV - ABB Strategic Corporation Panel Builder HAP PDF
  • Katalogu 24kV UniSec - UniSec Air-insulated medium voltage secondary distribution switchgear HAP PDF
  • Çertifikata SM6 36kV Master level - Çertifikat e partnerit te licencuar HAP PDF